Examining the Relationship between Sensation Seeking, Positive and Negative Experiences, Emotional Autonomy and Coping Strategies in Adolescents

Authors

https://doi.org/10.17583/ijep.6376

Keywords:


Downloads

Abstract

The research aims to examine the relationships between sensation seeking and positive and negative experience, emotional autonomy, and coping strategies in adolescents. The study group consisted of 371 adolescents who attended middle and high schools; the ages ranged from 11 to 17. 55.7 % of participants were female (N=137), and 44.3% were male (N=109). Data were collected via Adolescent Coping Scale (KIDCOPE), Emotional Autonomy Scale, Adolescent Positive and Negative Experiences Scale, and Short Sensation Seeking Scale. The relationships between the study variables were analyzed via correlational analysis and regression analysis. The correlation analysis revealed a statistically significant negative correlation among sensation seeking, emotional autonomy, active coping, and positive experience. On the other hand, a statistically significant positive correlation among sensation seeking, avoidant coping, negative coping, and negative experience. The regression analysis results showed that emotional autonomy, avoidant coping, negative coping, and negative experience predict sensation seeking, yet active coping and positive experience variables did not predict.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Adıgüzel E. (2016). Lise öğrencilerinin kullandıkları zorbalıkla başa çıkma stratejileri ile kişisel uyum düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Google Scholar Crossref

Aysan, F. (2003). Başaçıkma Stratejisi Ölçeği’nin Türkçe formunun oluşturulması. Ege Eğitim Dergisi, 3(1), 123-132. Available from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/57134

Google Scholar Crossref

Basut, E. (2006). Stres, başa çıkma ve ergenlik. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 13(1), 31-36. Available from https://trdizin.gov.tr/publication/show/pdf/paper/TnprMk1UWTI=

Google Scholar Crossref

Bedel, A., Işık, E., & Hamarta, E. (2014). Ergenler için başa çıkma ölçeğinin (EBÇÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176), 227-235. https://doi.org/10.15390/EB.2014.3501

Google Scholar Crossref

Beyens, I., Vandenbosch, L., & Eggermont, S. (2015). Early adolescent boys’ exposure to internet pornography relationships to pubertal timing, sensation seeking, and academic performance. The Journal of Early Adolescence, 35(8), 1045-1068. https://doi.org/10.1177/0272431614548069

Google Scholar Crossref

Çelik, E. (2015a). Ergenler için Kısa Heyecan Arayışı Ölçeği’nin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 42-51. http://dx.doi.org/10.19126/suje.52806

Google Scholar Crossref

Çelik, E. (2015b). Mediating and moderating role of sensation seeking in the relation between self-concealment and life satisfaction in adolescents. Education and Science, 40(181), 349-361. https://doi.org/10.15390/EB.2015.4436

Google Scholar Crossref

Çelik, E., & Turan, M. E. (2016). A study on the psychometric features of the Turkish version of the Brief Sensation Seeking Scale (BSSS-8) for young adults and the relation between sensation seeking and life satisfaction. International Journal of Educational Research Review, 1(1), 29-38. https://doi.org/10.24331/ijere.309959

Google Scholar Crossref

Çelik, E., & Koçak, L. (2018). Suppression Effect of Sensation Seeking on the Relationship between General Self-Efficacy and Life Satisfaction among Emerging Adults” International Journal of Instruction, 11(4), 337-352. https://doi.org/10.12973/iji.2018.11422a

Google Scholar Crossref

Çetinkaya, M. (2016). Ergenlerin başa çıkma stratejileri ile sürekli öfke, öfke ifade tarzları ve şiddete yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Mevlana Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Konya.

Google Scholar Crossref

Çoban, A. E. (2013). Türkiye’de ergenlerin duygusal özerkliklerinin bazı demografik değişkenlere göre incelenmesi. Eğitim Ve Bilim, 38(169), 357-371. Available from http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/2350

Google Scholar Crossref

Çok, F., Atalan, D., Erten, C., & Güney, N. (2006). Ergenlikte risk almanın televizyon üzerinden incelenmesi. Türk HIV/AİDS Dergisi, 9(1), 17-22. Available from http://www.hatam.hacettepe.edu.tr/91/03.pdf

Google Scholar Crossref

Deniz, M., Çok, F., & Duyan, V. (2013). Duygusal Özerklik Ölçeği’nin ergenler için uyarlanması ve psikometrik özellikleri. Eğitim Ve Bilim, 38(167), 352-363. Available from http://eb.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/1914/488

Google Scholar Crossref

Dhillon, R. (2004). Relationship of emotional autonomy with anxiety and depression. Annual International Conference on Cognitive & Behavioral Psychology, 125-128. Available from http://dl4.globalstf.org/?wpsc-product=relationship-of-emotional-autonomy-with-anxiety-and-depression

Google Scholar Crossref

Derman, O. (2008). Ergenlerde psikososyal gelişim. Adolesan Sağlığı II Sempozyum Dizisi, 63, 19-21. Available from http://www.ctf.istanbul.edu.tr/stek/pdfs/63/6302.pdf

Google Scholar Crossref

Diener, E., Suh, E., Smith, H., & Shao, L. (1995). National and cultural differences in reported subjective well-being: Why do they occur? Social Indicators Research, 34, 7-32. Available from https://link.springer.com/article/10.1007/BF01078966

Google Scholar Crossref

Diener, E., Wirtz, D., Biswas-Diener, R., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D., & Oishi, S. (2010). New well-being measures: Short scales to assess flourishing and positive and negative feelings. Social Indicators Research, 97, 143-156. Available from https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-009-9493-y

Google Scholar Crossref

Eneçcan, F. N., Şahin, E. M., Erdal, M., Aktürk, Z., & Kara, M. (2011). Edirne şehir merkezindeki lise öğrencilerinde riskli sağlık davranışlarının değerlendirilmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 10, 687-700. Available from http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=558b7d60-6d38-48d0-a4ea-008905a8c5d3%40sessionmgr4007

Google Scholar Crossref

Eryılmaz A. (2009), Başa çıkma stratejilerinin kişilik özellikleriyle ergen öznel iyi oluşu arasındaki aracı rolü (Yayınlanmamış doktora tezi), Ankara üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Google Scholar Crossref

Eryılmaz, A. (2011a). Ergen öznel iyi oluşunun, öznel iyi oluşu arttırma stratejilerini kullanma ile yaşam amaçlarını belirleme açısından incelenmesi. Düşünen Adam: Journal of Psychiatry & Neurological Sciences, 24(1), 44-51. https://doi.org/I0.5350/DAJPN2011240106

Google Scholar Crossref

Eryılmaz, A., & Ercan, L. (2011b). Öznel iyi oluşun cinsiyet, yaş grupları ve kişilik özellikleri açısından incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(36), 139-149. Available from http://pdrdergisi.org/index.php/pdr/article/view/98/99

Google Scholar Crossref

Eryılmaz, A., & Atak, H. (2011c). Ergen öznel iyi oluşunun, öz saygı ve iyimserlik eğilimi ile ilişkisinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(37), 170-181. Available from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/70297

Google Scholar Crossref

Erçevik, A. (2014). Lise öğrencilerinin duygusal özerklik ve sosyal destek düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), İstanbul Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İstanbul.

Google Scholar Crossref

Kıran Esen, B. (2003). Akran baskısı, akademik başarı ve yaş değişkenlerine göre lise öğrencilerinin risk alma davranışının yordanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 79-85. Available from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/87828

Google Scholar Crossref

Gullone, E., Moore, S., Moss, S., & Boyd, C. (2000). The adolescent risktaking questionnaire: Development and psychometric evaluation, Journal of Adolescent Research, 15(2), 231-250. Available from https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0743558400152003

Google Scholar Crossref

Kağıtçıbaşı, Ç. (2005). Autonomy and relatedness in cultural context implications for self and family. Journal of Cross-Cultural Psychology, 36(4), 403–422. https://doi.org/10.1177/0022022105275959

Google Scholar Crossref

Karahan, T. F., Sardoğan, M. E., Gençoğlu, C., & Yılan, G. (2006). Lise öğrencilerinde trafik, madde kullanımı ve toplumsal konumla ilgili risk alma davranışı. Eğitim Ve Bilim, 31(142), 72-79. Available from http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/viewFile/845/198

Google Scholar Crossref

Kelley, A. E., Schochet, T., & Landry, C. F. (2004). Risk taking and novelty seeking in adolescence: Introduction to part I. Annals of the New York Academy of Sciences, 1021(1), 27-32. https://doi.org/10.1196/annals.1308.003

Google Scholar Crossref

Kulaksızoğlu, A. (2009). Ergenlik psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi

Google Scholar Crossref

Lee, J. H., Seo, M., Lee, M., Park, S. Y., Lee, J. H., & Lee, S. M. (2017). Profiles of coping strategies in resilient adolescents. Psychological Reports, 120(1), 49-69. https://doi.org/10.1177/0033294116677947

Google Scholar Crossref

Markova, S., & Nikitskaya, E. (2017). Coping strategies of adolescents with deviant behaviour. International Journal of Adolescence and Youth, 22(1), 36-46. https://doi.org/10.1080/02673843.2013.868363

Google Scholar Crossref

Martin, C. A., Guenthner, G., & Bingcang, C., (2006). A pilot study: Attention deficit hyperactivity disorder, sensation seeking, and pubertal changes. Scientific World Journal, 6, 637-642. https://doi.org/10.1100/tsw.2006.129

Google Scholar Crossref

Morsünbül, Ü. (2013). The relationship between identity status and risk taking in adolescence. Elementary Education Online, 12(2), 347-355. Available from https://www.researchgate.net/profile/Umit_Morsunbul/publication/303334090_The_Relationship_between_Identity_Status_and_Risk_Taking_in_Adolescence/links/573d728208aea45ee841b00e/The-Relationship-between-Identity-Status-and-Risk-Taking-in-Adolescence.pdf

Google Scholar Crossref

Musaağaoğlu, C. (2014). Ergenlik sürecinde özerkliğin gelişimi ile algılanan anne baba tutumları arasındaki ilişkiler (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Ankara.

Google Scholar Crossref

Mürtezaoğlu, S. (2015), Pozitif-negatif duyguların, otomatik düşüncelerin ve bazı kişisel değişkenlerin okul yöneticilerinin yenilik yönetimi yeterlik inanç düzeyleri üzerindeki etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Google Scholar Crossref

Noom, M., Dekovic, M., & Meeus, W. (2001). Conceptual analysis and measurement of adolescent autonomy. Journal of Youth and Adolescence, 30(5), 577-595. Available from https://link.springer.com/article/10.1023/A:1010400721676

Google Scholar Crossref

Öngen, D. (2002). Ergenlerde sorunlarla başa çıkma davranışları. Eğitim ve Bilim, 27(125), 54-61. Available from http://eb.ted.org.tr/index.php/EB/article/viewFile/5156/1279

Google Scholar Crossref

Özdemir, E., Sütçigil, L., Ak, M., Lapsekili, N., & Özmenler, K. N. (2010). Antisosyal kişilik bozukluğunda heyecan arama davranışı ile serum seks steroidleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Gülhane Medical Journal, 52(2), 91-95. Available from http://gulhanemedj.org/uploads/pdf/pdf_GMJ_544.pdf

Google Scholar Crossref

Özdemir, Y., & Çok, F. (2011). Ergenlikte özerklik gelişimi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(36), 152-162. Available from http://pdrdergisi.org/index.php/pdr/article/view/99

Google Scholar Crossref

Özdemir , M., (2016). Ergenlik döneminde bağlanma, özerklik ve öznel iyi oluş arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Ankara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Google Scholar Crossref

Özen, Ö. (2005), Ergenlerin öznel iyi oluş düzeyleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Google Scholar Crossref

Parra, A., Oliva, A., & Sánchez Queija, I. (2015). Development of emotional autonomy from adolescence to young adulthood in Spain. Journal of Adolescence, 38, 57–67. Available from https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/40013

Google Scholar Crossref

Reyes-Pulliza, J. C. (2014), Sensation seeking as a risk factor for drinking and driving among secondary school students in Puerto Rico. In 142nd APHA Annual Meeting and Exposition (November 15-November 19, 2014). APHA.

Google Scholar Crossref

Ronen, T., Hamama, L., Rosenbaum, M., & Mishely-Yarlap, A. (2016). Subjective well-being in adolescence: The role of self-control, social support, age, gender, and familial crisis. Journal of Happiness Studies, 17(1), 81-104. Available from https://link.springer.com/article/10.1007/s10902-014-9585-5

Google Scholar Crossref

Sari, T., & Özkan, I. (2016). An Investigation of the Relationship between Adolescents' Subjective Well-being and Perceived Parental Attitudes. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 29(2), 155. https://doi.org/10.5350/DAJPN2016290207

Google Scholar Crossref

Sesli, Ç. (2014). Ortaöğretim öğrencilerinin özerklik düzeyleri ile değer yönelimleri ve kendini ayarlama düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kayseri.

Google Scholar Crossref

Spirito, A., Stark, L. J., & Williams, C. (1988). Development of a brief coping checklist for use with pediatric populations. Journal of Pediatric Psychology, 13, 555-574. https://doi.org/10.1093/jpepsy/13.4.555

Google Scholar Crossref

Steinberg, L., & Silverberg, S. (1986), The vicissitudes of autonomy in early adolescence. Child Developmant, 57, 841-851. Available from https://www.jstor.org/stable/1130361?seq=1#metadata_info_tab_contents

Google Scholar Crossref

Steinberg, L. (2008). A social neurobehavioral perspective on risk-taking. Developmental Review, 28, 78-106. https://doi.org/10.1016/j.dr.2007.08.002

Google Scholar Crossref

Stephenson, M. T., Hoyle, R. H., Palmgreen, P., & Slater, M. D. (2003). Brief measures of sensation seeking for screening and large-scale surveys. Drug and Alcohol Dependence, 72(3), 279–286. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2003.08.003

Google Scholar Crossref

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using Multivariate Statistics. Boston, MC: Pearson Education.

Google Scholar Crossref

Tan, S., & Aldemir, S. (2012). Ergenlerde stresle başa çıkma tarzlarının atılganlık düzeyleri ve sosyodemografik özellikler açısından incelenmesi. New/Yeni Symposium Journal, 50(1), 23-30. Available from http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=6e31c5fa-337b-412b-b941-f0ed4547f95b%40pdc-v-sessmgr01

Google Scholar Crossref

Telef, B. B. (2013). Olumlu ve Olumsuz Yaşantı Ölçeği’nin Türkçeye uyarlaması; Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anatolian Journal of Psychiatry, 14, 62-68. https://doi.org/10.5455/apd.36692

Google Scholar Crossref

Telef, B. B. (2014). Ergenlerde olumlu ve olumsuz duygular ile riskli davranışlar arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 591-604. Available from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/209923

Google Scholar Crossref

Tung, S., & Dhillon, R. (2006). Emotional autonomy in relation to family enviroment: Agender perspective. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 32(3), 201-212. Available from http://medind.nic.in/jak/t06/i1/jakt06i1p201.pdf

Google Scholar Crossref

Türküm, A. S., Kızıltaş, A., & Sarıyer, A. (2004). Anadolu üniversitesi psikolojik danışma ve rehberlik merkezinin hedef kitlesinin psikolojik ihtiyaçlarına ilişkin ön çalışma. Türk PDR Dergisi, 3(21), 15-27. Available from http://pdrdergisi.org/index.php/pdr/article/view/399

Google Scholar Crossref

Uludağlı, N. P., & Sayıl, M. (2009). Orta ve ileri ergenlik döneminde risk alma davranışı: Ebeveyn ve akranların rolü. Türk Psikoloji Yazıları, 12(23), 14-24. Available from http://psk.baskent.edu.tr/research/pekel2009.pdf

Google Scholar Crossref

Uysal, R., & Bingöl, T. Y. (2014). Ergenlerde risk alma davranışının öz-yeterlik ve farklı değişkenler açısından incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(8), 573-582. http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.464

Google Scholar Crossref

Wilson, L. C., & Scarpa, A. (2011). The link between sensation seeking and aggression: A meta‐analytic review. Aggressive behavior, 37(1), 81-90. https://doi.org/10.1002/ab.20369

Google Scholar Crossref

Zuckerman, M., & Kuhlman, D. M. (2000). Personality and risk taking: Common biosocial factors. Journal of personality, 68(6), 999-1029. https://doi.org/10.1111/1467-6494.00124

Google Scholar Crossref

Downloads

Published

2022-02-24

Almetric

Dimensions

How to Cite

Çelik, E., & Çalık, M. (2022). Examining the Relationship between Sensation Seeking, Positive and Negative Experiences, Emotional Autonomy and Coping Strategies in Adolescents. International Journal of Educational Psychology, 11(1). https://doi.org/10.17583/ijep.6376

Issue

Section

Articles